Huyện Điện Biên Đông nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Thời gian đăng: 4/2/2021 2:31:58 PM

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công tác CCHC của các phòng, ban, đơn vị và UBND xã, thị trấn trên địa bàn. UBND huyện Điện Biên Đông đã ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2021.

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công tác CCHC của các phòng, ban, đơn vị và UBND xã, thị trấn  trên địa bàn. UBND huyện Điện Biên Đông đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 22/12/2020 về CCHC nhà nước năm 2021. 

Theo đó, với các mục tiêu cụ thể như: Có 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh, huyện được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị; 100% văn bản quy phạm pháp luật của thành phố ban hành đảm bảo với nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương; 100 TTHC được cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đúng quy định; 100% cơ quan hành chính nhà nước các cấp giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018, ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; 100% cơ quan hành chính các cấp ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, trong đó tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt trên 95%; 100% tỷ lệ văn bản điện tử cấp huyện (trừ văn bản mật) phát hành có sử dụng chữ ký số …

1717.png

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Điện Biên Đông

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể này, UBND huyện cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, đồng thời phân công các phòng, ban, cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn theo chức năng của từng cơ quan đơn vị để phụ trách từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực. Trong đó, đối với các nhiệm vụ CCHC, UBND huyện giao cho Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác này; theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

Văn phòng HĐND-UBND Chủ trì thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện và tại UBND các xã, thị trấn. Phòng tư pháp chủ trì triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng à tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Phòng Tài chính và Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, cân đối kinh phí thực hiện CCHC của huyện, thực hiện nhiệm vụ tài chính công. Phòng Kinh tế - Hạ Tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuản TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh truyền hình huyện tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện...

Nguồn tin: Đắc Sơn

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang